TRABZON İÇME SUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ABONELİK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN KVKK AYDINLATMA METNİ
 
Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunda, Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından azami hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) 10 uncu maddesi uyarınca hazırladığımız aşağıdaki Aydınlatma Bildiriminde (“Bildirim”), kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları ve hukuki sebepleri, aktarılacağı kişiler ile ilgili kişi olarak haklarınız bilginize sunulmuştur. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiler için Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Kimlik Verilerinin İşlenme Amaçları:
  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 
Hukuki İşlem Verilerinin İşlenme Amaçları:
  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 
Finans Verilerinin İşlenme Amaçları:
  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:
Kişisel verileriniz, TİSKİ’ye yapmış olduğunuz fiziki başvurular, TİSKİ binalarına ziyaretiniz sırasında kamera sistemleri vasıtasıyla, elektronik ortamda e-mailler, TİSKİ ile akdetmiş olduğunuz sözleşmeler, kurum faaliyetlerine özgü yazılımlar, web sitemiz, sosyal medya hesapları, bilgi formları, iletişim bilgi formları, diğer belgeler, ödeme bilgileri, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız veya hizmet alımı yaptığımız özel hukuk kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlar da dahil olmak üzere TİSKİ dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplamaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlendiği Hukuki Sebepler:
Kişisel verilerinizi, açık rızanıza dayalı olarak veya (i) veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörüldüğü, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla veri işlemenin gerekli olduğu, (iii) hukuki bir yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olduğu, (iv) verinin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olduğu, (v) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu veya (vi) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde, açık rızanız olmaksızın işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Aktarımı:
Kişisel verilerinizi, KVKK’nın 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak, kurum operasyon ve faaliyetlerinin yerine getirilmesi kapsamında hizmet sunulması veya hizmet temini, TİSKİ’nin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yetkili kurum ve kuruluşlarının taleplerinin karşılanması, hukuki süreçlerin planlanması, savunma hakkının kullanılması, kurumsal iletişim, yönetim, yetkili kurum ve kuruluşlara aktarabilmekteyiz. Kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla yurt içinde bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabiliriz.

Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Alınan Tedbirler:
Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerinizin güvenli şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla, gerekli tüm fiziki, idari ve teknolojik tedbirler alınmakta ve periyodik olarak güncellenmektedir.

KVKK Bağlamında Veri Sahibi Olarak Haklarınız:
KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde, Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınız Kapsamında TİSKİ’ye Başvuru Yolları:
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi aşağıdaki yöntemlerle ve İlgili Kişi sıfatıyla TİSKİ’ye iletebilirsiniz;
- TİSKİ’ye başvuru tarihinden önce ilgili kişi tarafından bildirilmiş olan mail adresinden yapacağınız başvuruyla,
 
- Islak imzalı bir başvuru dilekçesini bizzat elden, noter aracılığı ile yahut iadeli taahhütlü posta ile “Sanayi Mah. Devlet Karayolu cd. Yaren Sok. No:1/1 Ortahisar/TRABZON” adresine yapacağınız başvuru ile.
 
TİSKİ, başvurunuzu 30 gün içinde neticelendirerek talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.